Ένα πλήρως οργανικό υγρό χουμικό βιολίπασμα που εξάγεται από το ενεργό στρώμα τύρφης πεδινής περιοχής.

leaf image