Το Tests Suite F1 είναι ένα σούπερ γλυκό καλαμπόκι με καλλιεργητική περίοδο 70-75 ημερών.

leaf image