Οι κόκκοι βρίσκονται σε 18-20 σειρές, έχουν το χαρακτηριστικό ανοιχτό κίτρινο χρώμα του τύπου, με λεπτό κέλυφος κόκκων και υψηλό ποσοστό σακχάρων.

leaf image