Πρώιμο υβρίδιο, κατάλληλο για καλλιέργεια τόσο σε θερμοκήπια / άθερμα / όσο και σε συνθήκες αγρού / «με» ή «χωρίς» αγρι/.

leaf image