Сулкотрек е селективен комбиниран, системен хербицид за борба с широк спектър едногодишни широколистни и житни плевели при царевица.

Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели.

Аминопиелик 600 СЛ е селективен, системен, хормоноподобен, вегетационен хербицид на основата на феноксикарбоксилова киселина.

Еклипс 70 ВГ е селективен, почвен и вегетационен хербицид срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели

Инсектицид от групата на пиретроидите, който действа контактно чрез газовата си фаза в почвата.

Тотален, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни, житни и широколистни плевели при овощни и лозови насаждения, свободни площи (стърнища), жп линии и др.

leaf image