Едроплоден, средноранен, индетерминантенхибриддомати, тип beef. Подходящзаотглежданекакто в оранжерии, така и наоткрито.

Едроплоден, средно ранен, индетерминантен хибрид домати.

leaf image