Тидекс е селективен, системен хербицид за контрол на широколистни плевели при зърнено-житни култури, царевица и семкови овощни култури.

leaf image